نانواییساوالان خبر: فرماندار اردبیل گفت: عدم رعایت بهداشت تخلف عمده نانوایی های سطح شهر اردبیل است.

جواد زنجانی در حاشیه بازدید از نانوایی های اردبیل تصریح کرد: طی بازدید از نانوایی ها مشاهده شد کم فروشی، گران فروشی و عدم رعایت بهداشت تخلفات عمده است.

وی تاکید کرد: بازرسی  نانوایی ها در پی شکایات مردمی از نحوه پخت و توزیع نان انجام شد و در کمال تاسف صحت شکایات توسط کارشناسان تائید شده است.

به گفته زنجانی مصرف نان در اردبیل بالا است و به همین دلیل سلامت و بهداشت آن اهمیت ویژه ای دارد.

فرماندار اردبیل خواستار تشدید بازرسی و نظارت های دوره ای بر وضعیت عملکرد نانوایی ها شد و اضافه کرد: نباید انتظار تحویل نان سالم را در کنار عدم رعایت مولفه های بهداشتی داشت.

وی خواستار رسیدگی قضایی به تخلفات ثبت شده شد و افزود: دستگاه های مسئول باید مراقبت بیشتری در نحوه پخت و تامین نان داشته باشند.

نقل ازساوالان خبر